Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRIGLASITEV

 

Namero mora priglasiti oseba ki namerava:

 • proizvajati, predelovati, uporabljati, skladiščiti, pošiljati, vnašati iz držav članic EU, iznašati v države članice EU, uvažati, -izvažati ali odlagati radioaktivne snovi ali jih le posedovati ali z njimi kako drugače rokovati,
 • proizvajati, vnašati iz držav članic EU, uvažati, vzdrževati ali izvajati dejavnost z napravo ali opremo, ki sama ali zaradi sestavnih delov oddaja ionizirajoča sevanja zaradi obratovanja pri električni napetosti večji od 5 kV,
 • izvajati dejavnost, ki jo določi vlada kot sevalno dejavnost, za katero izvajanje je treba pridobiti dovoljenje.

 

 

Namere ni potrebno priglasiti:

 • če aktivnost in specifična aktivnost posameznega radionuklida v snovi ne presegata ravni izvzetja (tabela 1 USD). Za vir sevanja, ki vsebuje več radionuklidov ali za sevalno dejavnosti, pri kateri se uporablja več radioaktivnih virov, ravni za izvzetje ne seme presegati utežena vsota vseh radionuklidov oziroma virov.
 • če je naprava, ki vsebuje zaprte vire sevanj z aktivnostmi ali specifičnimi aktivnostmi nad vrednostmi za izvzetje (tabela 1 USD), tipsko preverjena in odobrena skladno z zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti pri pogoju, da hitrost doze ne presega 1 µSv/h na razdalji 10 cm od katere koli dostopne površine naprave ali če iz načrta optimizacije varstva ljudi in okolja pred ionizirajočimi sevanji sledi, da zaradi izvajanja sevalne dejavnosti ali uporabe vira sevanja efektivna doza za posameznika iz prebivalstva ne presega 10 µSv na leto in skupinska efektivna doza ne presega 1 čl-Sv v enem letu.
 • če  za električno napravo, ki obratuje pri napetosti, ki  presega 5 kV, hitrost doze, izmerjene 10 cm od katerekoli dostopne površine naprave, ni večja od 1 µSv/h, za napravo pa je odobrena tipska odobritev skladno s predpisi o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti;
 • če za katodno cev, namenjeno prikazovanju slik, ali drugo električno napravo, napetost ne presega 30 kV in pri normalnem delovanju hitrost doze 10 cm od katerekoli dostopne površine naprave ne presega 1 µSv/h ali če gre za radioaktivno kontaminirane materiale, ki so posledica dovoljenih izpustov odpadnih radioaktivnih snovi v okolje,
 • če gre za radioaktivne snovi ali materiale, ki ne presegajo ravni za opustitev nadzora (tabela 3 USD) in se jih zato ne obravnava več po ZVISJV.

 

Stranka priglasi namero s pisno vlogo, ki mora vsebovati najmanj naslednje podatke:

 • ime in sedež gospodarske družbe, zavoda ali druge organizacije ali samostojnega podjetnika posameznika, ki namerava izvajati sevalno dejavnost,
 • ime in naslov osebe, ki zastopa izvajalca sevalne dejavnosti,
 • podatke o sevalni dejavnosti in uporabljenem viru sevanja, vključno s podatki o lokaciji,
 • podatke o začetku in času trajanja izvajanja sevalne dejavnosti oziroma o času vnosa iz držav članic EU, uvoza, nabave, odprodaje, iznosa v države članice EU, izvoza, odstranitve ali razgradnje vira sevanja.

Podrobneje je vsebina vloge za pridobitev dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti določena s  3. členomPravilnika o uporabi vira sevanja in sevalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 27/2006).  

 

Za priglasitev namere se šteje tudi:

 • vloga za izdajo dovoljenja za vnos iz držav članic EU, iznos v države članice EU, uvoz, izvoz in tranzit jedrskih snovi, radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva,
 • vloga za izdajo dovoljenja za uvoz in izvoz radioaktivnih snovi,
 • vloga za uporabo vira sevanja, če gre za vir sevanja, ki je glede namena rabe in značilnosti ionizirajočega sevanja enak v-iru sevanja, za katerega je zavezanec že pridobil dovoljenje za uporabo.

 

Ko Uprava RS za varstvo pred sevanji prejme priglasitev namere z zahtevanimi podatki, predvidoma v enem mesecu obvesti stranko o nadaljnjih postopkih v zvezi z pridobitvijo potrebnih dovoljenj.

 

Določila v predpisih, ki se nanašajo na priglasitev namere: