Skoči na vsebino

OCENA VARSTVA IZPOSTAVLJENIH DELAVCEV PRED SEVANJI

Izdelavo oceno varstva izpostavljenih delavcev pred sevanji (v nadaljevanju: ocena varstva) mora zagotoviti delodajalec. Ocena ni potrebna pri dejavnostih, ki vključujejo uporabo intraoralnih in panoramskih rtg. aparatov in densitometrov. Z oceno varstva se predhodno oceni naravo in velikost sevalnega tveganja za izpostavljene delavce ter izdela načrt optimizacije varstva pred ionizirajočimi sevanji v vseh delovnih pogojih sevalne dejavnosti. Oceno mora pregledati ali izdelati pooblaščeni izvedenec varstva pred sevanji.

 

Vsebina ocene varstva je določena v Prilogi 1 Pravilnika o pogojih in metodologiji za ocenjevanje doz pri varstvu delavcev in prebivalstva pred ionizirajočimi sevanji.

 

Oceno varstva je treba priložiti k vlogi za izvajanje sevalne dejavnosti. 

 

Ustreznost ocene varstva presoja pristojni upravni organ v postopku izdaje dovoljenja za izvajanje sevalne delavnosti.

 

Določila v predpisih, ki se nanašajo na oceno varstva: