Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DOVOLJENJA IN POTRDILA

 

 

Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 uradno prečiščeno besedilo, 70/08-ZVO-1B, 60/11 in 74/15 - ZVISJV) ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in vzpostavlja sistem dovoljenj in pooblastil za učinkovito varstvo delavcev, pacientov in prebivalstva pred škodljivimi posledicami ionizirajočih sevanj.

 

Zakon določa tudi pristojne upravne organe na posameznih področjih: 
- Uporaba virov ionizirajočih sevanj v zdravstvu in veterinarstvu ter izvajanje sevalne dejavnosti v zdravstvu in veterinarstvu je v pristojnosti ministrstva za zdravje. Naloge ministrstva na tem področju izvaja organ v sestavi ministrstva za zdravje Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji.
- Uporaba virov sevanj in izvajanje sevalnih dejavnosti v  industriji, raziskovanju, izobraževanju in drugih dejavnostih je v pristojnosti organa v sestavi  ministrstva za okolje in prostor Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost.

Pristojnost je določena glede na osnovno dejavnost, ki jo stranka izvaja.

 

Stranka, ki namerava izvajati sevalno dejavnosti ali kakorkoli drugače rokovati ali upravljati z viri ionizirajočih sevanj, mora svojo namero priglasiti  pristojnemu upravnemu organu. Ko Uprava RS za varstvo pred sevanji prejme priglasitev namere, predvidoma v enem mesecu obvesti stranko o nadaljnjih postopkih v zvezi z pridobitvijo potrebnih dovoljenj. Vsebina vlog in postopek so odvisni od dejavnosti.

 

Pred začetkom izvajanja sevalne dejavnosti je potrebno pridobiti dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti. Za pridobitev dovoljenja stranka vloži pisno vlogo pristojnemu upravnemu organu. Vsebina vloge in postopek pridobitve dovoljenja je odvisen od dejavnosti. Z dovoljenjem za izvajanje sevalne dejavnosti stranka dokazuje, da ima vsa potrebna sredstva in je sposobna izvajati vse potrebne ukrepe varstva pred sevanji. Običajno se dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti nanaša na dejavnosti na splošno in ni vezano na določen vir sevanja. Veljavno dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti je pogoj, da lahko uvoznik pridobi dovoljenje za uvoz vira sevanja, ki ga je naročila stranka, oziroma da stranka pridobi potrjen obrazec za vnos vira sevanja iz držav EU.

 

Če dejavnost vključuje uporabo virov ionizirajočih sevaj, mora imetnik vira, preden vir sevanja začne uporabljati, pridobiti dovoljenje za uporabo vira sevanja.  Za pridobitev dovoljenja stranka vloži pisno vlogo pristojnemu upravnemu organu. Vsebina vloge in postopek pridobitve dovoljenja je odvisen od dejavnosti. Z dovoljenjem za uporabo vira sevanja stranka dokazuje, da je vir sevanja tehnično brezhiben in da so izpolnjeni pogoji za njegovo varno uporabo. Dovoljenje za uporabo vira sevanja se običajno nanaša na točno določen vir, ki je opredeljen v izreku dovoljenja (proizvajalec, aktivnost vira, maksimalna tok in napetost za rtg.aparate, serijska številko proizvajalca in podobno).

 

Če gre za vire ionizirajočih sevanj, ki so povezani z manjšim tveganjem, za vir sevanja ni potrebno pridobiti dovoljenja, ampak zadostuje potrdilo o vpisu v register virov sevanja

 

Preden lahko stranka zaprosi za dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti, mora izdelati oceno varstva izpostavljenih delavcev pred ionizirajočimi sevanji. Oceno mora pregledati ali izdelati pooblaščeni izvedenec varstva pred sevanji. Izvod ocene je traba priložiti k vlogi za izdajo dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti. Ustreznost ocene presoja upravni organ v postopku izdaje dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti.

 

Izvajalci sevalne dejavnosti v zdravstvu morajo pridobiti program radioloških posegov. Program mora biti izdelan v sodelovanju s pooblaščenim izvedencem medicinske fizike. Vsebina in obseg programa sta odvisna od dejavnosti, ki jo stranka izvaja. Izvod programa je treba priložiti vlogi za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za uporabo vira sevanja. Ustreznost programa presoja Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji v postopku izdaje dovoljenja za uporabo vira sevanja.

 

Stranke lahko oddajo tudi skupno vlogo za izdajo/podaljšanje dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti in dovoljenja za uporabo vira sevanja na pripravljenih obrazcih.

 

Če izvajalec sevalne dejavnosti vira sevanja ne uporablja več, mora v roku 15 dni o tem obvestiti ministrstvo, ki je izdalo dovoljenje za uporabo vira sevanja. Radioaktivni vir sevanja je potrebno oddati Agenciji za radioaktivne odpadke ali vrniti proizvajalcu. Rentgensko napravo je potrebno v roku šestih mesecev po prenehanju uporabe predati pooblaščeni strokovni organizaciji za ravnanje z nevarnimi odpadki, jo vrniti proizvajalcu oziroma dobavitelju ali javiti pristojnemu ministrstvu, da namerava rentgensko napravo shraniti kot rezervo.  Imetnik radioaktivnega vira sme predati vir tudi drugemu imetniku, vendar le, če ima slednji ustrezno dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti.

V roku 8 dni po prenosu vira sevanja je potrebno dostaviti ministrstvu, ki je izdalo dovoljenje za uporabo vira sevanja, listino o oddaji vira sevanja, s katero se dokumentira prenos vira sevanja drugi osebi.