Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POOBLAŠČENI IZVAJALCI STROKOVNIH NALOG S PODROČJA IONIZIRAJOČIH SEVANJ

Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-UPB2 Uradni list RS 102/2004) predvideva delovanje več vrst pooblaščenih organizacij in izvedencev.

 

V začetku leta 2004 je bil sprejet Pravilnik o pooblaščanju izvajalcev strokovnih nalog s področja ionizirajočih sevanj (Ur.l. RS, št. 18/04), ki določa pogoje za pridobitev pooblastil. Novost na tem področju je zahteva po akreditaciji laboratorijev po standardih SIST EN ISO/IEC 17025 ali  SIST EN 45004.

 

Pooblaščeni izvedenci varstva pred sevanji

 

Sodelujejo z delodajalci pri izdelavi ocene varstva izpostavljenih delavcev pred sevanji, svetujejo glede delovnih pogojev izpostavljenih delavcev, obsegu izvajanja ukrepov varstva pred sevanji na opazovanih in nadzorovanih območjih, preverjanju učinkovitosti teh ukrepov, rednem umerjanju merilne opreme in preverjanju uporabnosti zaščitne opreme ter izvajajo usposabljanje izpostavljenih delavcev iz varstva pred sevanji.  Pooblaščeni izvedenci varstva pred sevanji v rednih obdobjih tudi preverjajo ravni ionizirajočega sevanja, kontaminacijo delovnega okolja in delovne pogoje na nadzorovanih in opazovanih območjih ter izvjajo usposabljanja iz varstva pred sevanji.  Pooblastilo lahko pridobijo tako fizične kot pravne osebe.

 

 

Fizične osebe lahko pridobijo pooblastilo za:

 

  • dajanje strokovnih mnenj, ki temeljijo na meritvah in/ali izračunih, o zadevah iz prvega odstavka 27. člena ZVISJV,
  • podajanje vsebin, opredeljenih v predpisu, ki določa usposabljanje izpostavljenih delavcev, praktikantov, študentov, odgovornih oseb za varstvo pred sevanji in delavcev v organizacijskih enotah varstva pred sevanji.

Pravne osebe lahko pridobijo pooblastilo za:

  • dajanje strokovnih mnenj, ki temeljijo na meritvah in/ali izračunih, o zadevah iz prvega odstavka 27. člena ZVISJV,
  • izvajanje nadzornih meritev na nadzorovanih in opazovanih območjih, preglede virov sevanj in osebne varovalne opreme
  • izvajanje usposabljanja delavcev, praktikantov, študentov, odgovornih oseb za varstvo pred sevanji in delavcev v organizacijskih enotah varstva pred sevanji,

 

Za preverjanje izpolnjevanja pogojev za izvajanje del pooblaščenih izvedencev predvideva  ZVISJV posebno tričlansko komisijo, ki jo sestavljajo strokovnjaki na področju varstva pred sevanji. Komisija je bila imenovana dne 15.9.2015.

 

Seznam pooblaščenih izvedencev varstva pred sevanji

 

 

Pooblaščeni izvajalci dozimetrije

 

Izvajajo naloge v zvezi z ugotavljanjem izpostavljenosti oseb ionizirajočim sevanjem. Pooblastilo za meritve osebnih doz s termoluminescenčnimi dozimetri imajo ZVD, IJS in Nuklearna elektrarna Krško. Za ugotavljanje izpostavljenosti zaradi radona in njegovih potomcev ima pooblastilo ZVD. Za preverjanje pogojev za izvajanje pooblaščenih izvajalcev dozimetrije je bila dne 24.9.2010 imenovana posebna tričlanska komisija, kot določa ZVISJV.

 

Seznam pooblaščenih izvajalcev dozimetrije

 

 

 

Pooblaščeni izvedenci medicinske fizike

 

Svetuje pri optimizaciji, merjenju in ocenjevanju obsevanosti pacientov, razvoju, načrtovanju in uporabi radioloških posegov in opreme ter zagotavljanju in preverjanju kakovosti radioloških posegov v zdravstvu. Za preverjanje pogojev za izvajanje pooblaščenih izvedencev medicinske fizike je bila dne 24.9.2010 imenovana posebna tričlanska komisija, kot določa ZVISJV.

Seznam pooblaščenih izvedencev medicinske fizike

 

 

 

Pooblaščeni izvajalci zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev

 

Izvajajo zdravstveni nadzor izpostavljenih delavcev v okviru javne zdravstvene službe. Pooblastilo imajo sledeče institucije: Inštitut za medicino dela, prometa in športa, ZVD, Zdravstveni dom Krško, Zdravstveni dom Škofja Loka in Aristotel, d.o.o., iz Krškega. Obseg zdravstvenih pregledov, delovanje pooblaščenih institucij in pogoji za pridobitev pooblastila so opredeljeni v Pravilniku o izvajanju zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev (Ur. l. RS št. 2/04). Pravilnik določa, da se morajo pooblaščeni specialisti medicine dela najmanj vsaka tri leta usposabljati na področju zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev. Konec leta 2006 je Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji, v sodelovanju z Kliničnim inštitutom za medicino dela, prometa in športa izvedla prvo usposabljanje s področja zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev. Pooblastilo izda minister, pristojen za zdravje, na podlagi menja URSVS in Razširjenega strokovnega kolegija za področje medicine dela.


Seznam pooblaščenih izvajalcev zdravstvenega nadzora